Rabu, 21 April 2010

Dunia Seberang Sungai: Pendidikan di SarawakDunia Seberang Sungai: Pendidikan di Sarawak dari Zaman Pemerintahan Brooke hingga ke Pentadbiran Pejabat Tanah. Tulisan oleh Ooi, Keat Gin, Penerbit Universiti Sains Malaysia: Pulau Pinang, 2001. Jumlah muka surat 196. ISBN 983-9700-97-9. Jenis penulisan: Sejarah, Harga RM22.00

Buku ini sesuai dibaca oleh mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan, ahli akademik, pelajar Universiti dan Kolej, dan para pengkaji sejarah khususnya mereka yang ingin mendalami sejarah pendidikan di Sarawak. Penulisan buku ini adalah bercorakkan fakta dan sepenuhnya akademik.

Penulisan ini merupakan disertasi yang dikemukakan kepada National Universiti of Singapore bagi program Sarjana Sastera dalam bidang Sejarah. Buku ini merupakan terjemahan daripada buku beliau bertajuk “World Beyond the Rivers: Educations in Sarawak from Brooke Rule to Colonial Office Administration” dan diterjemah oleh Unit Terjemahan USM, Malaysia. Maka tidak hairanlah buku ini dipenuhi dengan catatan footnote dan sumber-sumber yang dikemukakan dengan jelas. Penggunaan bahan meliputi sumber manuskrif, buku, dan artikel sama ada yang telah diterbitkan dan belum diterbitkan. Sumber yang digunakan oleh penulis begitu luas yang diambil daripada Sarawak, Australia dan Public Office, London. Pemerolehan bahan yang begitu banyak dan teliti wajar dipuji selaras dengan taraf penulisan peringkat sarjana. Bahkan dengan reputasi sebagai professor dalam sejarah Sarawak, Brunei dan Malaysia amnya, ini memberi kelebihan kepada tulisan beliau untuk mudah diterima.

Dilihat pada gaya penulisan Ooi Keat Gin, ia menampakkan ciri penulisan sarjana sejarah  yang formal iaitu banyak mengemukakan fakta yang dikukuhkan dengan sumber dan memberikan ulasan dan tafsiran mengikut bahagian-bahagian topik yang ditulis. Komen tentang laras bahasa yang digunakan adalah wajar menggunakan buku asal yang ditulis dalam bahasa Inggeris berbanding buku terjemahan. Keseluruhan bahasa yang digunakan adalah mudah difahami berbanding buku terjemahan yang kadang-kadang menggunakan ayat yang terlalu panjang dan meleret-leret.
Buku ini turut digarap dengan cara kronologi iaitu mengikut period atau masa bermula daripada peringkat awal tahun 1841 hingga ke tahun 1963. Walau bagaimanapun ketika membincangkan sub topik jangka masa/periodisasi ditulis mengikut topik atau tajuk yang menjadi tumpuan. Misalnya tulisan dalam bab tentang pendidikan masyarakat Melayu dan Cina akan menyorot kembali kepada tempoh masa yang terawal.

Buku setebal 196 muka surat ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama meliputi perkembangan pendidikan antara tahun 1841-1941. Manakala bahagian kedua mencakupi tahun 1946-1963. Pada bahagian  pertama dipecahkan kepada tiga sub topik iaitu topik 1 memfokus kepada masyarakat Melayu, topik 2, masyarakat Cina dan topik ke-3 memberi fokus kepada pendidikan mubaligh Kristian. Pada bahagian kedua hanya dua topik yang disentuh iaitu peranan pejabat tanah jajahan di London dan topik epilog.
Dunia di Seberang Sungai merupakan tulisan yang cuba menggarap pendidikan dari tiga perspektif iaitu tentang harapan masyarakat khususnya orang Cina, Melayu dan peribumi, kehendak pihak pemerintah Brooke dan Kolonial dan juga harapan institusi-institusi formal yang lain. Buku ini cuba meneliti sikap terhadap pendidikan di kalangan masyarakat di Sarawak pada zaman  pemerintahan Raja Brooke (1841–1946) dan pada masa pentadbiran Kolonial British (1946–1963). Fokus penulis lebih menjurus kepada kepentingan pendidikan dan kewajaran di sebalik keputusan oleh para penduduk dalam pemilihan hala tuju pendidikan. Umumnya terdapat tiga sudut pandangan yang diambil kira dalam penulisan ini iaitu pihak kerajaan, agensi-agensi yang menyediakan pendidikan dan penduduk Sarawak khususnya Melayu dan Cina. Pihak Brooke inginkan pendidikan untuk mempertingkatkan kebajikan material rakyat jelata dalam konteks tradisional mereka. Berbeza dengan pentadbiran Kolonial yang ingin menggunakan pendidikan sebagai sebahagian daripada rancangannya untuk menyediakan Sarawak ke arah berkerajaan sendiri. Dipihak pertubuhan-pertubuhan mubaligh Kristian adalah jelas untuk menggunakan sekolah-sekolah mereka untuk tujuan keagamaan, manakala jawatankuasa pengurusan sekolah vernakular Cina menitikberatkan aspek pemeliharaan budaya Cina dalam pendidikan. Bagi orang Melayu dan Bumiputera yang lain mereka mahukan pertimbangan sosioekonomi dalam pemilihan jenis pendidikan.
Skop yang diambil oleh penulis dari sudut jangka masa ialah di antara tahun 1841 hingga 1941 dan 1946 hingga 1963. Manakala zaman Jepun di kecualikan. Tema utama buku ini berfokus kepada perkembangan pendidikan di Sarawak.  Tesis: Perkembangan pendidikan yang begitu perlahan khususnya di kawasan luar bandar iaitu di tempat asal penulis menjadi satu andaian bahawa perkembangan pada zaman Brooke adalah lebih perlahan. Rajah-rajah Brooke dianggap tidak memiliki dasar yang jelas tentang pendidikan. Masyarakat bumiputera di luar Bandar diabaikan dalam arus perkembangan pendidikan. Malah penulis turut melihat sikap tidak peduli tentang pendidikan menjadi sebab mengapa pendidikan bergerak dengan begitu perlahan.

Penulis telah membuktikan di dalam penulisan beliau antara lain menyatakan, “…Rajah-rajah Brooke tidak mempunyai dasar yang jelas tentang pendidikan bagi Sarawak sepanjang seabad mereka memerintah negeri itu. Rajah-rajah Brooke menganggap pendidikan dan persekolahan formal, khususnya yang berpandukan system pendidikan barat, sebagai factor yang menyebabkan campur tangan dan gangguan terhadap status quo secara umumnya.” Tentang pendidikan masyarakat Cina penulis membuktikan bahawa, “…kerajaan Brooke membiarkan orang Cina sendiri untuk menangani segala urusan yang berkaitan dengan pendidikan dan sekolah.” Bagi menghadkan kemajuan pendidikan orang Melayu dan peribumi Brooke menyatakan kekhuatiran, “… sikap begini mungkin dipengaruhi pada penduduk di Madras, India: akan tetapi seorang berbangsa British yang rasional sudah tentunya akan berasa malu apabila melihat kelakuan asal penduduk  yang semakin merosot akibat berinteraksi dengan orang kulit putih.”  Sikap masyarakat Melayu luar Bandar dibuktikan oleh penulis iaitu, “…kenapa perlu bersekolah sedangkan akhirnya mereka akan menjadi petani  dan nelayan seperti bapa dan moyang mereka yang tidak pernah menjejakkan kaki ke sekolah walau seharipun.  Begitu juga dengan pernyataan ini, “…sebilangan besar orang Melayu di daerah luar Bandar  tidak menggunakan kelebihan pendidikan percuma dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kerajaan Brooke. Ini jelas dengan kehadiran yang sedikit dan tidak tetap disekolah-sekolah Melayu  Kerajaan di desa-desa.” Bagi saya pandangan yang dikemukakan oleh Ooi, Keat Gin berasas disebabkan pada tahun-tahun 90-an pun perkara yang sama masih berlaku khususnya di kawasan luar Bandar.  Maka tidak hairan scenario 50 tahun atau 100 tahun sebelum itu adalah lebih teruk.

Terdapat beberapa penulisan tentang pendidikan di Sarawak yang ditulis misalnya oleh Sabihah Osman dalam buku beliau “Perkembangan Pelajaran Bumiputera Sarawak 1841-1941”. Manakala Porrit, V.L. dalam “British Colonial Rule in 1946-1963” dan tulisan lain oleh Rabitahui bt. Mohd Kamaruddin yang turut menyentuh sedikit tentang perkembangan pendidikan di Sarawak sebelum 1963. Tulisan Sabihah Osman lebih memfokuskan kepada perkembangan pendidikan yang berlaku dalam masyarakat Melayu dan peribumi. Tuntutan, masalah dan cabaran jelas digambarkan oleh Sabihah. Manakala Porrit pula hanya menyentuh perkembangan pendidikan secara menyeluruh zaman selepas 1946. Kekuatan dalam tulisan Ooi berbanding tulisan lain ialah Ooi cuba menggarap daripada tiga  sudut iaitu pihak pemerintah (Brooke dan Kolonial British), badan pentadbir sekolah dan dari persepsi masyarakat Cina, Melayu dan peribumi. Justeru keinginan dan harapan penduduk jelas terpancar berbanding Porrit lebih memberi pandangan dari sudut penulis dan kurang menekankan kehendak masyarakat. Tulisan Rabitahui bt. Mohd Kamaruddin banyak memberi fokus selepas tahun 1963 sahaja dan hanya menyentuh secara sepintas lalu tentang perkembangan pendidikan zaman awal. Walau bagaimanapun Porrit dan Rabitahui turut bersetuju dengan Ooi yang menyatakan perkembangan pendidikan zaman colonial British adalah lebih terarah dan memiliki matlamat yang jelas.

Beberapa aspek yang wajar diperkembang daripada penulisan misalnya sepanjang isu Anti Cession di Sarawak yang menyebabkan banyak sekolah Melayu ditutup disebabkan menyahut seruan gerakan Anti Cession, apakah tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengelak penutupan sekolah-sekolah Melayu? Apakah isu ini adalah hanya untuk menutup kegagalan pendidikan di Sarawak khususnya di kalangan masyarakat Melayu dan peribumi. Walau bagaimanapun saya menerima tulisan ooleh Ooi Keat Gin yang cuba memberi fokus secara keseluruhan dan bukannya memberi tumpuan kepada satu kaum sahaja. Ooi, Keat Gin seperti juga Porrit, membuat pertalian atau menghubungkan perancangan sistem pada zaman Kolonial British dengan usaha yang akan disambung oleh oleh Persekutuan Malaysia selepas kemerdekaan tahun 1963, dalam usaha meningkatkan pencapaian pendidikan di Sarawak. Perdebatan yang panjang tentang masalah penggunaan bahasa Inggeris dan penyelarasan kurikulum turut disentuh oleh Ooi, Keat Gin. Terdapat tentangan dan polemik di antara orang Cina dan Melayu di satu pihak dan pemerintah kolonial British sebagai pihak yang menjalankan dasar. Polemik dan keputusan akhir oleh kolonial British dirasakan masih relevan dalam konteks Malaysia pada hari ini yang sedang berada di persimpangan, sama ada terus menggunakan bahasa Inggeris dalam sesetengah mata pelajaran di sekolah ataupun menggunakan bahasa Melayu (Malaysia) sebagai de facto dalam keseluruhan system pendidikan.

Buku ini amat menarik pembaca untuk terus membaca dan mendalami permasalahan yang dikemukakan sehinggakan timbul hasrat kepada pembaca untuk membuat sambungan penulisan buku ini untuk dibandingkan dengan pendidikan selepas kemerdekaan. Saya sangat mencadangkan pembaca yang berminat untuk mendalami tentang penididikan di Sarawak membaca buku ini. Penulis menggunakan kaedah gambaran, naratif, pendedahan dan persuasion dalam usaha menarik pembaca.

Gambaran (Description): Selain menyajikan dengan perkataan, penulis turut memasukkan gambar foto peristiwa dengan memberikan butiran spesifik yang menarik pembaca. Kaedah ini membantu pembaca menyedari peristiwa yang menjadi topik dalam setiap bab. Gambar-gambar yang relevan turut ditampilkan selepas muka surat 107 iaitu sebanyak 19 keping. Terdapat 15 jadual statistik yang dikemukakan yang kebanyakannya menyentuhkan staistik pelajar dan bilangan sekolah sejak zaman Brooke hingga pemerintahan colonial. Terdapat dua carta alir yang dapat membantu kita memahami struktur pendidikan pada tahun 1937 dan tahun 1955.

Naratif (narration): Penulis menggunakan urutan kronologi dalam susunan keseluruhan bahagian dan topik. Begitu juga dengan pecahan dalam bab penceritaan ditulis berdasarkan unsur naratif. Penggunaan teknik ini penting dalam penulisan sejarah sebab mudah untuk difahami oleh sidang pembaca.
Pendedahan (exposition): penulis juga turut menyajikan pembaca dengan fakta yang dianalisis untuk memperjelaskan idea beliau. Malah analisis yang dibuat agak seimbang dan tidak berat sebelah. Contoh idea: “Di sekolah mubaligh pelajarnya diajar membaca  dan menulis dalam bahasa Melayu dan sedikit ilmu kira-kira asas.” Analisis: “…sambutan yang kurang memberangsangkan daripada masyarakat Melayu terhadap sekolah-sekolah kelolaan mubaligh Anglican boleh dianggap disebabkan sebahagiannya  oleh Haji yang cemburu dengan sekolah-sekolah itu lalu menghalang  orang Melayu daripada  menghantar anak mereka ke situ.Bukti pengukuhan: “…Amaran oleh James Brooke kepada Reverend R.T. McDougall ‘…segala percubaan untuk mengkristiankan orang Melayu secara terus perlu dielak malah dilarang sama sekali.’”
Argument: penulis turut menggunakan teknik persuasion dalam menyakinkan pembaca. Contoh “…walaupun ajaran agama Kristian dikendalikan, ia tidak dijadikan mata pelajaran yang wajib kerana menghormati kehendak Charles Brooke. Hasilnya orang Melayu terutama yang berlatar belakangkan golongan pertengahan, mula menghantar anak lelaki mereka ke sekolah mubaligh aliran Inggeris ini untuk dididik oleh paderi di situ kerana mereka tahu bahawa tidak akan ada percubaan untuk mengkristiankan anak mereka. Maka [ini] membolehkan mereka mendapat pekerjaan dalam perkhidmatan awam pentadbiran Brooke.
Secara keseluruhan buku ini telah mencapai matlamat dalam menggarap aspek pendidikan di Sarawak pada zaman Brooke dan Kolonial British. Fakta tentang pendidikan di kalangan masyarakat Cina ditulis dengan cukup meyakinkan. Walau bagaimanapun penulisan tentang masyarakat Melayu pada zaman Kolonial 1946 hingga tahun 1963 wajar diperkembangkan lagi. Saya bersetuju dengan sikap kritikal orang Melayu dan sebahagian masyarakat Cina terhadap penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan, tetapi dengan menyatakan sebahagian besar masyarakat Cina menolak penggunaan bahasa Inggeris agak kurang dipersetujui. Isu-isu yang dipaparkan oleh Ooi tentang pendidikan di Sarawak bukan sahaja relevan untuk tempoh sebelum merdeka malah wajar direnung semula dalam konteks menyelesaikan permasalahan yang timbul pada masa sekarang.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan